Warunki oraz Polityka prywatności serwisu Loando

§1 Postanowienia Ogólne

1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych pozyskanych za pośrednictwem Platformy Obsługi Wniosków Pożyczkowych.

2. Niniejsza polityka dotyczy wszystkich serwisów internetowych oraz firm administratora, których dane linki/dane kontaktowe podane są na stronie loando.com

3. Administratorem jest Loando Direct Sp. z o. o., KRS: 0000624003, z siedzibą w Warszawie /02-017/, al. Jerozolimskie 123A. Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach.

4. Dane osobowe zbierane przez Administratora danych osobowych za pośrednictwem aplikacji są przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa o ochronie danych osobowych, w tym zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej RODO.

5. Dla interpretacji terminów stosuje się poniżej opisany słowniczek zgodnie z Polityką Prywatności.

6. Słowniczek terminów:

a. USTAWA O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH – oznacza ustawę z dnia 10 maja 2018r., o ochronie danych osobowych, t.j. ( Dz. U. 2019 poz. 1781 )

b. DANE OSOBOWE – informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.

c. ROZPORZĄDZENIE RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

d. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH – osoba fizyczna lub prawna, która samodzielnie lub wspólnie z innymi współadministratorami ustala cele i sposoby przetwarzania Danych Osobowych;

e. PLATFORMA – rozumie się przez to strony internetowe dostępne pod adresem odnaol.pl, za pomocą których świadczone są usługi przez Administratora danych osobowych lub jego partnerów.

f. UŻYTKOWNIKU – rozumie się przez to osobę odwiedzającą serwisy administratora danych osobowych, osobę zamierzającą korzystać lub korzystającą z usług oferowanych przez administratora danych osobowych, w tym osobę składającą wniosek o udzielenie pożyczki gotówkowej poprzez strony internetowe administratora danych osobowych lub jego partnerów.

g. POŻYCZKODAWCY – firma udzielająca pożyczki Użytkownikowi, do której przekazywane są dane

h. UMOWIE O POŻYCZKĘ – rozumie się przez to Umowę Ramową Pożyczki, dotyczącą pożyczki gotówkowej, pożyczki odnawialnej, zawieraną przez firmy pożyczkowe współpracujące z administratorem danych osobowych z Użytkownikiem przy wykorzystaniu formularza umieszczonego w Serwisach administratora.

i. USŁUGODAWCA – osoba lub podmiot świadczący usługi na rzecz innych podmiotów prawa.

§2 Administrator Danych

1. Usługodawca jest administratorem danych swoich klientów. Oznacza to, że jeśli posiadasz Konto na naszej platformie, to przetwarzamy twoje dane jak: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres IP, etc.

2. Usługodawca jest także administratorem danych osobowych partnerów administratora na podstawie odrębnie zawartych umów.

3. Dane osobowe przetwarzane są:

a. zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych,

b. zgodnie z wdrożoną Polityką Prywatności,

c. w zakresie i celu niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści Umowy, zmiany bądź jej rozwiązania oraz prawidłowej realizacji Usług świadczonych drogą elektroniczną,

d. w zakresie i celu niezbędnym do wypełnienia uzasadnionych interesów (prawnie usprawiedliwionych celów), a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą:

e. w zakresie i celu zgodnym ze zgodą wyrażoną przez ciebie.

f. w zakresie niezbędnym do zawarcia oraz wykonanie Umowy o Pożyczkę, potwierdzenie tożsamości Użytkownika, pobieranie opłat, rozpatrywanie reklamacji i zgłoszeń nadużyć. Podstawa prawna: Niezbędność przetwarzania do zawarcia i wykonania umowy; realizacja obowiązków prawnych i umownych ciążących na Loando Direct Sp. z o. o., jako podmiocie przetwarzającym dane osobowe w imieniu pożyczkodawcy, w tym wynikających z ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

g. Utrzymywanie oraz komunikowanie się przez strony internetowe, w tym poprzez czat, elektroniczne formularze kontaktowe, itp. Podstawa prawna: Realizacja prawnie uzasadnionych interesów Loando Direct Sp. z o. o. (tj. komunikacja z Użytkownikami) oraz dodatkowo zgoda – w sytuacji, gdy jest to wymagane (np. przepisami prawa telekomunikacyjnego).

h. Marketing bezpośredni i pośredni produktów i usług (tj. otrzymywanie informacji handlowych różnymi kanałami komunikacji). Podstawa prawna: Realizacja prawnie uzasadnionych interesów Loando Direct Sp. z o. o., oraz innych spółek z grupy kapitałowej Loando, (tj. prezentowanie oferty ich produktów i usług) oraz dodatkowo zgoda – w odniesieniu do elektronicznego oraz telefonicznego kanału komunikacji oraz w odniesieniu do marketingu innych spółek z grupy kapitałowej.

i. W oparciu o dane osobowe Użytkownika Loando Direct Sp. z o. o. będzie podejmował wobec Użytkownika zautomatyzowane decyzje będące wynikiem profilowania w następującym zakresie:
– weryfikacja mająca na celu wykrycie i wykluczenie wykorzystania Platformy przez boty oraz zapobieżenie oszustwom i nadużyciom;
– wybór Partnera, który może przyznać Użytkownikowi wnioskowany Produkt. Profilowanie jest niezbędne do wykonania przez Loando Direct Sp. z o. o. umowy o świadczenie Usługi oraz w celu zapobieżenia oszustwom oraz zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności Usług

j. Dochodzenie roszczeń i obrona przed roszczeniami w związku z korzystaniem z Serwisu. W celu ustalania, dochodzenia i egzekucji roszczeń mogą być przetwarzane niektóre dane osobowe podane przez Użytkownika w ramach korzystania z Serwisu takie jak: imię, nazwisko, dane dotyczące korzystania z usług, jeżeli roszczenia wynikają ze sposobu, w jaki Użytkownik korzysta z usług, inne dane niezbędne do udowodnienia istnienia roszczenia, w tym rozmiarów poniesionej szkody. Podstawa prawna: Realizacja prawnie uzasadnionych interesów Loando Direct Sp. z o. o. (tj. dochodzenie i obrona przed roszczeniami).

k. Gromadzenie danych nawigacyjnych, w tym informacji o linkach i odnośnikach, w które zdecydują się kliknąć lub innych czynnościach, podejmowanych w naszym Serwisie. Podstawa prawna: Realizacja prawnie uzasadnionych interesów Loando Direct Sp. z o. o., (tj. ułatwienie korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną oraz na poprawie funkcjonalności tych usług).

l. Prowadzenie badań statystycznych, cele analityczne, badanie satysfakcji Użytkowników. Podstawa prawna: Realizacja prawnie uzasadnionych interesów Spółki związanych z ulepszaniem oferowanych produktów i usług. m. Zapewnienie bezpieczeństwa systemu informatycznego; przywrócenie ciągłości działania (np. tworzenie kopii zapasowych). Podstawa prawna: Realizacja prawnie uzasadnionych interesów Loando Direct Sp. z o. o., (tj. zapewnienie bezpieczeństwa).

n. Realizacja obowiązków prawnych wynikających z przepisów prawa polskiego oraz unijnego. Podstawa prawna: Realizacja obowiązków prawnych wynikających m.in. z przepisów prawa powszechnie obowiązującego oraz prawa podatkowego, przepisów o rachunkowości.

4. Każda osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

5. Kontakt z osobą nadzorującą przetwarzanie danych osobowych w organizacji Usługodawcy jest możliwy drogą elektroniczną pod adresem e-mail: rodo@loando.com.

6. Zastrzegamy sobie prawo do przetwarzania Twoich danych po rozwiązaniu Umowy lub cofnięciu zgody tylko w zakresie niezbędnym do dochodzenia ewentualnych roszczeń przed
sądem lub jeżeli przepisy krajowe, unijne bądź prawa międzynarodowego obligują nas do retencji danych.

7. Usługodawca ma prawo udostępniać dane osobowe Użytkownika oraz innych jego danych podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa (np. organom ścigania).

8. Usunięcie danych osobowych może nastąpić na skutek cofnięcia zgody bądź wniesienia prawnie dopuszczalnego sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych.

9. Usługodawca nieudostępniania danych osobowych innym podmiotom aniżeli upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa.

10. Wdrożyliśmy pseudonimizację, szyfrowanie danych oraz mamy wprowadzoną kontrolę dostępu dzięki czemu minimalizujemy skutki ewentualnego naruszenia bezpieczeństwa danych.

11. Dane osobowe przetwarzają osoby wyłącznie upoważnione przez nas albo przetwarzający, z którymi ściśle współpracujemy.

12. Użytkownik, który jedynie odwiedza i przegląda Serwis, nie musi informować o swojej tożsamości, ani ujawniać swoich Danych Osobowych.

13. Szanujemy prawo do prywatności i dbamy o bezpieczeństwo danych. W tym celu używany jest m.in. bezpieczny protokół szyfrowania komunikacji (SSL).

14. Dane osobowe podawane poprzez nasze strony internetowe są traktowane jako poufne i nie są widoczne dla osób nieuprawnionych.

15. W formularzu wniosku o pożyczkę Użytkownik podaje takie dane osobowe jak: imię i nazwisko, adres mailowy, numer telefonu, informację o zatrudnieniu, źródłach dochodu, istniejących zobowiązaniach i obciążeniach oraz inne wymagane przez pożyczkodawcę.

a. Przekazanie danych osobowych Administratorowi jest dobrowolne, w związku z zawieranymi Umowami o Pożyczkę, czy też świadczeniem usług za pośrednictwem Serwisu, z tym jednak zastrzeżeniem, że niepodanie określonych w formularzach danych w procesie Rejestracji uniemożliwia Rejestrację.

b. W przypadku, gdy Użytkownik wyrazi zgodę na otrzymywanie informacji marketingowych na jego adres e-mail Loando Direct Sp. z o. o., będzie wysyłać wiadomości elektroniczne zawierające informacje handlowe o promocjach i nowych produktach dostępnych u jego Partnerów.

§3 Pliki cookies

1. Witryny www używają cookies. Są to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwer www i przechowywane przez oprogramowanie komputera przeglądarki. Kiedy przeglądarka ponownie połączy się ze stroną, witryna rozpoznaje rodzaj urządzenia, z którego łączy się użytkownik. Parametry pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Cookies ułatwiają więc korzystanie z wcześniej odwiedzonych witryn.

2. Gromadzone informacje dotyczą adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie, lokalizacji oraz informacji przesyłanych do witryny za pośrednictwem formularza kontaktowego.

3. Zebrane dane służą do monitorowania i sprawdzenia, w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszych witryn, aby usprawniać funkcjonowanie serwisu zapewniając bardziej efektywną i bezproblemową nawigację. Monitorowania informacji o użytkownikach dokonujemy korzystając z narzędzia Google Analitics, które rejestruje zachowanie użytkownika na stronie.

4. Cookies identyfikuje użytkownika, co pozwala na dopasowanie treści witryny, z której korzysta, do jego potrzeb. Zapamiętując jego preferencje, umożliwia odpowiednie dopasowanie skierowanych do niego reklam. Stosujemy pliki cookies, aby zagwarantować najwyższy standard wygody naszego serwisu, a zebrane dane są wykorzystywane jedynie przez nasze firmy w celu optymalizacji działań.

5. W naszej witrynie wykorzystujemy pliki cookies, które są:

a. „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu;

b. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu;

c. „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu;

d. „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;

e. „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
6. Użytkownik w każdej chwili ma możliwość wyłączenia lub przywrócenia opcji gromadzenia cookies poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej. Instrukcja zarządzania plikami cookies jest dostępna na stronie

7. Dodatkowe dane osobowe, jak adres e-mail, zbierane są jedynie w miejscach, w których użytkownik wypełniając formularz wyraźnie wyraził na to zgodę. Powyższe dane zachowujemy i wykorzystujemy tylko do potrzeb niezbędnych do wykonania danej funkcji.

§4 Odbiorcy danych

1. Loando Direct Sp. z o. o. przekazuje dane Użytkownika następującym kategoriom odbiorców:

a. Partnerzy – banki i instytucje pożyczkowe, z którymi Loando Direct Sp. z o. o. współpracuje na podstawie zawartych umów o współpracy,

b. upoważnieni pracownicy i współpracownicy Loando Direct Sp. z o. o. – w ramach i w zakresie wykonywanych obowiązków pracowniczych

c. podmioty przetwarzające, wykonujące czynności przetwarzania danych na zlecenie Loando Direct Sp. z o. o. (np. dla potrzeb weryfikacji tożsamości Użytkowników);

d. podmioty prowadzące bazy danych oraz systemy umożliwiające weryfikację i potwierdzenie tożsamości;

2. Dane osobowe Użytkownika przekazywane są także dostawcom usług, z których korzysta Administrator przy prowadzeniu Serwisu. Dostawcy usług, którym przekazywane są dane osobowe, w zależności od uzgodnień umownych i okoliczności, albo podlegają poleceniom Loando Direct Sp. z o. o., co do celów i sposobów przetwarzania tych danych (podmioty przetwarzające) albo samodzielnie określają cele i sposoby ich przetwarzania (administratorzy).

a. Loando Direct Sp. z o. o., korzysta z dostawców, którzy przetwarzają dane osobowe wyłącznie na polecenie Loando Direct Sp. z o. o., Należą do nich m.in. dostawcy świadczący usługę hostingu, usługi księgowe, dostarczający systemy do marketingu, systemy do analizy ruchu w Serwisie, systemy do analizy skuteczności kampanii marketingowych

b. Administrator Loando Direct Sp. z o. o.,korzysta z dostawców, którzy nie działają wyłącznie na polecenie i sami również ustalają cele i sposoby wykorzystania danych osobowych Użytkowników.

3. Lokalizacja: Dostawcy usług mają siedzibę głównie w Polsce i w innych krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG).

4. W przypadku skierowania żądania Loando Direct Sp. z o. o., udostępnia dane osobowe uprawnionym organom państwowym, w szczególności jednostkom organizacyjnym Prokuratury, Policji, Prezesowi Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów lub Prezesowi Urzędu Komunikacji Elektronicznej.

§5 Czas przetwarzania danych osobowych

1. Okres przechowywania danych osobowych przez Loando Direct Sp. z o. o.,zależy od celu ich przetwarzania i wynosi:

a. związku z wykonaniem Umowy o Pożyczkę oraz dochodzeniem roszczeń i obroną przed roszczeniami z nią związanymi – przez okres obowiązywania umowy, a po jej zakończeniu do czasu przedawnienia roszczeń z nią związanymi (okres ten wynika z przepisów Kodeksu cywilnego, jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi lat dziesięć, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – trzy lata.);

b. w związku z utrzymywaniem oraz komunikowaniem się przez strony internetowe – przez okres 30 dni;

c. w związku z obsługą wniosków, skarg, reklamacji lub innych pism kierowanych do Loando Direct Sp. z o. o. – do czasu wyjaśnienia sprawy objętej wnioskiem, skargą, reklamacją lub innym pismem kierowanych do Loando Direct Sp. z o. o.

d. w związku z marketingiem bezpośrednim – do czasu zgłoszenia sprzeciwu lub wycofania stosownej zgody, a po odwołaniu zgody przez okres czasu odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń jakie może podnosić Loando Direct Sp. z o. o., i jakie mogą być podnoszone wobec niego.

e. w związku z badaniami statystycznymi, działaniami analitycznymi, badaniem satysfakcji – przez okres obowiązywania umowy, a po jej zakończeniu wyłącznie w formie zanonimizowanej lub zagregowanej (dane statystyczne);

f. w związku z realizacją obowiązków prawnych – do czasu wygaśnięcia obowiązku (np. dokumenty księgowe, w tym zawarte w nich dane, wymagają przechowywania przez okres pięciu lat).

§6 Prawa osób, których dane dotyczą

1. Administrator zapewnia realizację praw osób, których dane dotyczą zgodnie z RODO.

2. Prawo do wycofania zgody – zgodnie z art. 7 ust. 3 RODO:

a. Użytkownik ma prawo do wycofania każdej zgody, jakiej udzielił Loando Direct Sp. z o. o.,

b. Wycofanie zgody ma skutek od momentu wyrażenia woli cofnięcia zgody.

c. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych dokonanego przez Loando Direct Sp. z o. o.,

3. Prawo dostępu do danych – zgodnie art. 15 RODO:

a. Użytkownik ma prawo uzyskać od Loando Direct Sp. z o. o., potwierdzenie, czy przetwarza dane osobowe, a jeżeli ma to miejsce, Użytkownik ma prawo:
i. uzyskać dostęp do swoich danych osobowych
ii. uzyskać informacje o celach przetwarzania, kategoriach przetwarzanych danych osobowych, o odbiorcach lub kategoriach odbiorców tych danych, planowanym okresie przechowywania danych Użytkownika albo o kryteriach ustalania tego okresu (gdy określenie planowanego okresu przetwarzania danych nie jest możliwe), o prawach przysługujących Użytkownikowi na mocy RODO oraz o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego, o źródle tych danych, o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu oraz o zabezpieczeniach stosowanych w związku z przekazaniem tych danych poza Unię Europejską

iii. uzyskać kopię swoich danych osobowych.

4. Prawo do sprostowania danych – zgodnie z art. 16 RODO:

a. Użytkownik ma prawo żądania od Loando Direct Sp. z o. o., niezwłocznego sprostowania dotyczących go danych osobowych, które są nieprawidłowe.
b. Z uwzględnieniem celów przetwarzania, Użytkownik, którego dane dotyczą ma prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym przez przedstawienie dodatkowego oświadczenia.

c. Użytkownik może wnieść o sprostowanie lub uzupełnienie danych osobowych w formie wiadomości e-mail na adres wskazany w § 2 pkt. 5 Polityki Prywatności.

5. Prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”) – zgodnie z art. 17 RODO:

a. Użytkownik ma prawo do żądania usunięcia wszystkich lub niektórych danych osobowych.

b. Użytkownik ma prawo żądania usunięcia danych osobowych, jeżeli:

i. dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w których były przetwarzane;

ii. wycofał określoną zgodę, w zakresie w jakim dane osobowe były przetwarzane w oparciu o jego zgodę;

iii. wniósł sprzeciw wobec wykorzystywania jego danych w celach marketingowych;

iv. dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem;

v. dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie Państwa członkowskiego, któremu Loando Direct Sp. z o. o., podlega;

vi. dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego.

c. Pomimo żądania usunięcia danych osobowych, w związku z wniesieniem sprzeciwu lub wycofaniem zgody, Loando Direct Sp. z o. o., może zachować pewne dane osobowe w zakresie, w jakim przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, jak również do wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, któremu podlega Loando Direct Sp. z o. o.. Dotyczy to w szczególności danych osobowych obejmujących: imię, nazwisko, adres e-mail, które to dane zachowywane są dla celów rozpatrywania skarg oraz roszczeń związanych z korzystaniem z usług Administratora, czy też dodatkowo adresu zamieszkania/adresu korespondencyjnego, które to dane zachowywane są dla celów rozpatrywania skarg oraz roszczeń związanych z umowami o świadczenie usług.

6. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych – zgodnie z art. 18 RODO:

a. Użytkownik ma prawo do żądania ograniczenia przetwarzania jego danych osobowych. Zgłoszenie żądania, do czasu jego rozpatrzenia uniemożliwia korzystanie z określonych usług, z których korzystanie będzie się wiązało z przetwarzaniem danych objętych żądaniem. Do czasu rozpatrzenia żądania Loando Direct Sp. z o. o., nie będzie wysyłał żadnych komunikatów, w tym marketingowych.

b. Użytkownik ma prawo do żądania ograniczenia wykorzystania danych osobowych w następujących przypadkach:

i. gdy kwestionuje prawidłowość swoich danych osobowych – wówczas Loando Direct Sp. z o. o. ogranicza ich wykorzystanie na czas potrzebny do sprawdzenia prawidłowości danych, nie dłużej jednak niż na 7 dni;

ii. gdy przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a zamiast usunięcia danych Użytkownik zażąda ograniczenia ich wykorzystania;

iii. gdy dane osobowe przestały być niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub wykorzystywane, ale są one potrzebne Użytkownikowi w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;

iv. gdy wniósł sprzeciw wobec przetwarzania a jego danych – wówczas ograniczenie następuje na czas potrzebny do rozważenia, czy – ze względu na szczególną sytuację – ochrona interesów, praw i wolności Użytkownika przeważa nad interesami, które realizuje Administrator, przetwarzając dane osobowe Użytkownika.

7. Prawo do przenoszenia danych – zgodnie z art. 20 RODO:

a. Użytkownik ma prawo otrzymać swoje dane osobowe, które dostarczył Administratorowi, a następnie przesłać je do innego, wybranego przez siebie, administratora danych osobowych. Użytkownik ma również prawo żądać, by dane osobowe zostały przesłane przez Administratora bezpośrednio takiemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe. W takim przypadku Administrator prześle dane osobowe Użytkownika w postaci pliku w formacie csv, który jest formatem powszechnie używanym, nadającym się do odczytu maszynowego i pozwalającym na przesłanie otrzymanych danych do innego administratora danych osobowych.

b. W sytuacji wystąpienia przez Użytkownika z uprawnieniem wynikającym z powyższych praw, Loando Direct Sp. z o. o. spełnia żądanie albo odmawia jego spełnienia
niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu miesiąca po jego otrzymaniu. Jeżeli jednak – z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań – Loando Direct Sp. z o. o. nie
będzie mógł spełnić żądania w ciągu miesiąca, spełni je w ciągu kolejnych dwóch miesięcy informując Użytkownika uprzednio w terminie miesiąca od otrzymania żądania – o zamierzonym przedłużeniu terminu oraz jego przyczynach.

c. Użytkownik może zgłaszać do Administratora skargi, zapytania i wnioski dotyczące przetwarzania jego danych osobowych oraz realizacji przysługujących mu uprawnień.

d. Użytkownik ma prawo żądać od Loando Direct Sp. z o. o. przekazania kopii standardowych klauzul umownych kierując zapytanie w sposób wskazany w §6 Polityki Prywatności.

8. Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych – zgodnie z art. 21 RODO.

a. Użytkownik ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją – wobec przetwarzania jego danych osobowych, w tym profilowania, jeżeli Loando Direct Sp. z o. o. przetwarza jego dane w oparciu o prawnie uzasadniony interes, np. marketing usług Loando Direct Sp. z o. o.

b. Użytkownik może wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych w formie wiadomości e-mail na adres wskazany w § 6 pkt. 2 Polityki Prywatności zawierający informację o rezygnacji z otrzymywania komunikatów marketingowych usług Loando Direct Sp. z o. o.

c. Jeżeli Loando Direct Sp. z o. o. uzna sprzeciw Użytkownika za zasadny i nie będzie miał/a innej podstawy prawnej do jego przetwarzania danych osobowych, usunie dane osobowe, wobec przetwarzania których, Użytkownik wniósł sprzeciw.

9. Użytkownikowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w zakresie naruszenia jego praw do ochrony danych osobowych lub innych praw przyznanych na mocy RODO.

§7 Zmiany Polityki Prywatności

1. Loando Direct Sp. z o. o. zarządzająca Platformą zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w polityce prywatności w dowolnym czasie. Aktualizacje polityki prywatności będą publikowane na stronie internetowej loando.com.

2. Pytania związane z Polityką Prywatności można kierować na adres: rodo@loando.com.

3. Data ostatniej modyfikacji: 01.12.2020 r.

Regulamin świadczenia usług Platformy Obsługi Wniosków
I. Postanowienia ogólne.

1. Niniejszy Regulamin został wprowadzony w oparciu o zapisy Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 344.) i określa m.in.:
– rodzaj i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną, warunki świadczenia usług drogą elektroniczną za pośrednictwem platformy wniosków pożyczkowych dostępnej w internecie pod adresem będącym własnością podmiotu, w tym przyjmowania wniosków o zawarcie Umów o Produkt za pośrednictwem Platformy,
– warunki świadczenia usług drogą elektroniczną, w tym wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca,
– warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną oraz tryb postępowania reklamacyjnego.

2. Regulamin zawiera również informacje, do których przekazania zobowiązują Usługodawcę przepisy ustawy z dnia 12 maja 2011r. o kredycie konsumenckim (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1083.) oraz ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta (t.j Dz. U. z 2020 r. poz. 287.)

3. Usługodawcą w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 344.) jest Loando Direct Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie /02-017/, al. Jerozolimskie 123A.

4. Świadczenie usług drogą elektroniczną odbywa się za pośrednictwem strony internetowej, Usługodawca świadczy Usługi zgodnie z niniejszym Regulaminem.

5. Językiem stosowanym w relacjach wynikających z niniejszego Regulaminu jest język polski.

6. Użytkownik może składać Wnioski i zawierać Umowy o Produkt jedynie w imieniu własnym.

II. Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

1. CC – wydzielone przez Usługodawcę centrum obsługi klienta, za pośrednictwem którego Klient może uzyskać pomoc w trakcie korzystania z Platformy.

2. Dokumentacja kredytowa – komplet dokumentów niezbędnych do zawarcia Umowy o Produkt, które Klient otrzymuje od Usługodawcy drogą elektroniczną na adres mailowy wskazany podczas wypełniania wniosku.

3. Hasło – jednorazowe hasło wysyłane na wskazany przez Klienta numer telefonu, umożliwiające Klientowi samodzielne lub przy udziale CC, zarejestrowanie Konta w Platformie i korzystanie z Usług.

4. Klient – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, której Usługodawca udostępnia możliwość Rejestracji i skorzystania z Usług.

5. Kod weryfikacyjny – ciąg znaków przesłany Użytkownikowi w formie wiadomości SMS na numer telefonu przypisany do Użytkownika w procesie wnioskowania o
pożyczkę, poprzez który Użytkownik ma możliwość dokonania czynności w procesie wnioskowania o Produkt, w tym zawarcia Umowy o Produkt lub udzielenia pełnomocnictwa Usługodawcy do zawarcia Umowy o Produkt.

6. Konto – indywidualny profil Użytkownika umożliwiający Użytkownikowi korzystanie z wybranych Usług.

7. Partner – podmioty współpracujące z Usługodawcą , banki i instytucje pożyczkowe będące kredytodawcami w rozumieniu art. 5 pkt 2) Ustawy o kredycie konsumenckim

8. Platforma – serwis internetowy udostępniony Klientowi/Użytkownikowi przez Usługodawcę umożliwiający skorzystanie z Usług.

9. Produkt – kredyt lub pożyczka oferowana i/lub udzielana Użytkownikowi przez Partnera za pośrednictwem Platformy.

10. Rejestracja – jednorazowa czynność, polegająca na założeniu przez Klienta Konta w Platformie, dokonywana automatycznie po wprowadzeniu przez Klienta wymaganych danych do Wniosku

11. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE z dnia 27 kwietnia 2016 r. (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 marca 2020 r. w sprawie dokumentów związanych z czynnościami bankowymi, sporządzanych na informatycznych nośnikach danych Dz.U. 2020 poz. 476

12. Strona – Usługodawca i Klient/Użytkownik, o ile Regulamin nie stanowi inaczej,

13. Usługa (Usługi) – funkcjonalności Platformy, do których dostęp otrzymuje Klient/Użytkownik drogą elektroniczną.

14. Umowa o Produkt – umowa o kredyt lub pożyczkę zawarta pomiędzy Partnerem i Użytkownikiem za pośrednictwem Platformy regulująca warunki, na jakich Partner udziela kredytu lub pożyczki Użytkownikowi.

15. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

16. Kodeks cywilny – ustawa z 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.

17. Ustawa o kredycie konsumenckim – ustawa z 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim.

18. Ustawa o prawie autorskim – ustawa z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

19. Ustawa Prawo bankowe – ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe.

20. Ustawa Prawo telekomunikacyjne – ustawa z 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne.

21. Użytkownik – Klient, który przy użyciu Platformy dokonuje złożenia wniosku o pożyczkę lub kredyt poprzez wypełnienie formularza dokonał Rejestracji Konta w Platformie.

22. Wniosek – udostępniany Użytkownikowi za pośrednictwem Platformy formularz umożliwiający uzyskanie ofert Produktów i zawarcie Umowy o Produkt.

III. Zasady świadczenia usług drogą elektroniczną.

1. Na podstawie niniejszego Regulaminu, Usługodawca świadczy drogą elektroniczną Usługi umożliwiające Użytkownikowi korzystanie z Platformy oraz złożenie Wniosku na zasadach określonych w Regulaminie.

2. Klient oraz Użytkownik ma możliwość w każdym czasie zapoznać się z treścią Regulaminu, który dostępny jest w serwisie.

3. Umowa o świadczenie Usług drogą elektroniczną zawierana jest na czas nieoznaczony. Wygaśnięcie, odstąpienie lub rozwiązanie przez Użytkownika Umowy o Produkt nie ma wpływu na okres obowiązywania umowy o świadczenie Usług drogą elektroniczną

4. Umowa o świadczenie Usług drogą elektroniczną ulega rozwiązaniu zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu, z zastrzeżeniem obowiązujących przepisów prawa.

5. Użytkownik ma prawo jednostronnie rozwiązać umowę o świadczenie Usług drogą elektroniczną poprzez złożenie Usługodawcy dyspozycji usunięcia Konta. Klient może złożyć dyspozycję:
– telefonicznie za pośrednictwem CC,
– mailowo na adres: bok@loando.pl

6. Usługodawca realizuje dyspozycję Klienta w terminie maksymalnie 14 dni roboczych

7. Usługodawca może rozwiązać umowę o świadczenie Usługi drogą elektroniczną w trybie natychmiastowym, zablokować możliwość korzystania z Usług lub usunąć Konto, jeżeli Użytkownik:
a. podał nieprawdziwe dane osobowe rejestrując Konto w Platformie,
b. wykazuje podejrzane zachowania, czynności lub operacje na Koncie

Użytkownika, które mogą świadczyć o próbie fraudu lub wyłudzenia,

c. udostępnił swoje Hasło osobom trzecim,
d. podejmuje działania mające na celu wprowadzenie złośliwego oprogramowania, treści o charakterze bezprawnym lub mające na celu uniemożliwienie prawidłowego działania Platformy,

e. wykorzystuje znaki towarowe, znaki graficzne, treści, zdjęcia i inne materiały udostępnione w Platformie bez zgody Usługodawcy

8. W przypadku, o którym mowa w ust. 9. Usługodawca archiwizuje złożone przez Użytkownika Wnioski o Produkt oraz wygenerowaną Dokumentację kredytową.

9. Zakazane jest dostarczanie przez Klienta i/lub Użytkownika do Platformy treści o charakterze bezprawnym lub obraźliwym, a także podejmowanie przez w zakresie korzystania z Platformy działań sprzecznych z przepisami prawa, Regulaminem lub mogących wywołać zakłócenia lub uszkodzenia w Platformie.

10. Informacje prezentowane na Platformie w zakresie dostępnych dla Użytkownika ofert Produktów po złożeniu przez niego Wniosku nie są prawnie wiążące i nie stanowią oferty handlowej, w tym w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego.

11. Zawarcie Umowy o Produkt jest uzależnione od wydania pozytywnej decyzji kredytowej w oparciu o przeprowadzoną przez kredytodawcę ocenę zdolności kredytowej Użytkownika i ocenę ryzyka kredytowego.

IV. Warunki techniczne świadczenia Usług drogą elektroniczną.

1.Korzystanie z wszystkich funkcjonalności Serwisu jest możliwe przy zachowaniu następujących minimalnych wymogów: urządzenie komputerowe z oprogramowaniem przeglądarki internetowej umożliwiającej pełne wyświetlenie i obsługę strony www.

2. Dane przesyłane przy użyciu formularzy elektronicznych w ramach Serwisu są chronione poprzez zastosowanie bezpiecznego protokołu SecureSocketLayer (SSL), szyfrowane za pomocą klucza o długości 256 bitów opartego o metodę szyfrowania TLS

3. Korzystanie z Platformy wymaga ponadto posiadania przez Użytkownika: – aktywnego i poprawnie skonfigurowanego konta poczty elektronicznej,aktywnego numeru telefonu komórkowego oraz osobistego rachunku bankowego w celu wykonania przelewu weryfikacyjnego.

4. W celu bezpiecznego i prawidłowego korzystania z Platformy Usługodawca zaleca Klientom i/lub Użytkownikom posiadanie i aktualizowanie oprogramowania antywirusowego.

5. W przypadku wydania Platformy w formie aplikacji w wersji z przeznaczeniem na urządzenia mobilne zakres funkcjonalności Platformy może zostać ograniczony w stosunku do funkcjonalności udostępnianych w serwisie internetowym Platformy. Zakres funkcjonalności Platformy dla urządzeń mobilnych określać będzie osobny Regulamin.

V. Rejestracja Konta w Platformie.

1. Rejestracja Konta w Platformie następuje poprzez:
– podanie danych poprzez wypełnienie formularza na pierwszym etapie wniosku udostępnionego w Platformie, tj. imię, nazwisko, adres e-mail oraz numer telefonu komórkowego,
– udzielenie zgód oraz złożenie odpowiednich oświadczeń wskazanych jako niezbędne dla umożliwienia złożenia Wniosku,
– zaakceptowanie niniejszego Regulaminu.

2. W celu złożenia Wniosku Klient zobowiązany jest do podania danych oznaczonych jako wymagane. Brak podania tych danych uniemożliwia złożenie Wniosku.

3. Po zakończeniu Rejestracji każdorazowe logowanie się Użytkownika do Platformy wymaga użycia prawidłowego adresu e-mail oraz Hasła.

VI. Usługi dostępne dla Użytkowników

1. Użytkownik, który dokonał Rejestracji, po zalogowaniu się do swojego Konta ma
możliwość:
– dostępu do Konta Użytkownika,
– zarządzania danymi osobowymi i adresowymi podanymi w Koncie Użytkownika,
– złożenia Wniosku o Produkt,
– prezentacji ofert dostępnych dla Użytkownika Produktów,
– otrzymania szczegółowej oferty Produktu,
– zawarcia Umowy o Produkt,

2. Klient nie ponosi opłat za korzystanie z Usług. Z tytułu świadczonych usług pośrednictwa kredytowego Usługodawca otrzymuje wynagrodzenie od Partnerów.

3. Usługodawca zastrzega prawo modyfikowania technicznych aspektów świadczonych Usług, w tym funkcjonalności oferowanych przez Platformę w celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych Usług.

4. Usługodawca może prowadzić testy nowych funkcjonalności lub rozwiązań technicznych w Platformie. Informacje o nich będą umieszczane na Platformie, jeśli będą wpływać na prawa i obowiązki Klientów i/lub Użytkowników.

5. W przypadku odstąpienia przez Użytkownika od procedury składania Wniosku o Produkt przed jej zakończeniem przez Użytkownika lub problemów technicznych po stronie Użytkownika uniemożlwiających finalizację Wniosku, Usługodawca ma prawo skontaktowania się z Użytkownikiem telefonicznie w celu ustalenia przyczyn tych okoliczności oraz pomocy w finalizacji procedury składania Wniosku.

6. Tożsamość Użytkownika składającego Wniosek o Produkt podlega weryfikacji. Dane potwierdzające tożsamość Użytkownika mogą być weryfikowane przez Usługodawcę i/lub Partnerów, za pomocą dostępnych funkcjonalności Platformy.

VII. Procedura zawarcia Umowy o Produkt

1. W przypadku wydania przez Partnera pozytywnej decyzji kredytowej Usługodawca przedstawia Użytkownikowi za pośrednictwem Platformy parametry oferowanego Produktu. Użytkownik ma możliwość załączenia do Wniosku wymaganych przez Partnera dokumentów dla wybranej oferty za pośrednictwem Platformy, wskazanego adresu poczty elektronicznej, bądź w inny uzgodniony z Użytkownikiem sposób.

2. Użytkownik za pośrednictwem Platformy otrzymuje projekt Dokumentacji kredytowej niezbędnej do zawarcia Umowy o Produkt. Po zapoznaniu się z Dokumentacją kredytową Użytkownik poprzez funkcjonalność Platformy generuje Kod weryfikacyjny.

3. W przypadku zawarcia Umowy o Produkt z Partnerem będącym instytucją pożyczkową
– wpisanie Kodu weryfikacyjnego w Platformie stanowi:
– potwierdzenie zapoznania się z Dokumentacją kredytową,
– udzielenie Usługodawcy pełnomocnictwa do zawarcia Umowy o Produkt oraz do reprezentowania jednocześnie obu stron Umowy o Produkt przy jej zawarciu; w tym przypadku Usługodawcy w imieniu Użytkownika oraz Partnera składa oświadczenie woli o zawarciu Umowy o Produkt opatrując oświadczenie kwalifikowanym podpisem elektronicznym
– informuje Użytkownika o zawarciu Umowy o Produkt oraz przesyła zabezpieczoną Umowę o Produkt oraz pozostałą Dokumentację kredytową na adres e-mail Użytkownika.
– W przypadku Wniosku o Produkt udzielany przez Partnera będącego Bankiem, CC i/lub właściwa infolinia Partnera będącego Bankiem może skontaktować się z Użytkownikiem na podany numer telefonu w celu przedstawienia Użytkownikowi możliwych opcji Produktu oraz zawarcia Umowy o Produkt w trybie innym niż określony w niniejszym rozdziale, w tym także po dostarczeniu przez Użytkownika do Partnera wymaganych przez Partnera dokumentów i po pozytywnej ocenie zdolności kredytowej.

VIII. Obowiązki Klienta/Użytkownika

1. Klient/Użytkownik zobowiązany jest do:
– podawania wyłącznie prawdziwych danych podczas składania Wniosku o Produkt,
– zabezpieczenia dostępu do poczty e-mail, Kodu weryfikacyjnego oraz Hasła przed ich przejęciem przez osoby trzecie,
– stosowania oprogramowania antywirusowego,
– korzystania z Platformy zgodnie z przepisami prawa, postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz dobrymi obyczajami,
– korzystania z Usług oferowanych przez Platformę wyłącznie do własnego użytku osobistego,
– niepodejmowania jakichkolwiek czynności mających na celu wejście w posiadanie informacji nieprzeznaczonych dla Klienta/Użytkownika.
– Klient/Użytkownik znajdujący się w upadłości konsumenckiej zobowiązany jest do przekazania tej informacji na adres mailowy przed przystąpieniem do złożenia Wniosku.

2. Klient/Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za swoje czynności wykonane w Platformie.

IX. Ochrona danych osobowych.

Kwestie związane z ochroną danych osobowych oraz przetwarzaniem danych użytkownika reguluje Polityka Prywatności, stanowiąca integralną część niniejszego Regulaminu.

X. Odpowiedzialność Usługodawcy

1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za problemy bądź ograniczenia techniczne, w tym szybkość przesyłania danych przez sprzęt komputerowy lub inne urządzenia, z których korzysta Klient/Użytkownik, a które uniemożliwiają Klientowi/Użytkownikowi korzystanie z Platformy

2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za brak dostępu do Platformy z przyczyn niezależnych od Usługodawcy. Ze względów bezpieczeństwa Usługodawca ma prawo zablokować lub czasowo zawiesić dostęp do Platformy na okres konieczny do usunięcia zaistniałych zagrożeń lub nieprawidłowości.

3. Z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa Usługodawca nie odpowiada za szkody powstałe w związku z Platformą lub jej użytkowaniem bądź niemożnością użytkowania Platformy przez Klienta/Użytkownika lub w związku z niewłaściwym działaniem, błędami, brakami, zakłóceniami, defektami, opóźnieniami w operacji lub transmisji danych, wirusami komputerowymi, awarią linii lub systemu informatycznego.

4. Klient/Użytkownik jest wyłącznie odpowiedzialny za zapewnienie technicznej
zgodności pomiędzy wykorzystywanym przez siebie sprzętem komputerowym a
Platformą.

5. Klient/Użytkownik ponosi odpowiedzialność tak jak za własne działania lub zaniechania za działania lub zaniechania innego podmiotu, któremu umożliwia korzystanie z Platformy za pośrednictwem własnego Konta.

6. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki korzystania z Platformy przez Klienta/Użytkownika w sposób sprzeczny z obowiązującym prawem, Regulaminem lub przyjętymi w tym zakresie dobrymi obyczajami.

7. Usługodawca zastrzega sobie możliwość zawieszenia lub zakończenia świadczenia poszczególnych Usług oferowanych za pośrednictwem Platformy z uwagi na konieczność konserwacji, przeglądu lub rozbudowy bazy technicznej, w przypadku gdy nie naruszy to praw Klienta/Użytkownika.

XI. Reklamacje

1.  Klient/Użytkownik może zgłaszać Usługodawcy zastrzeżenia co do funkcjonowania Platformy i świadczenia Usług, w następujący sposób:
– drogą elektroniczną – poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres poczty elektronicznej Usługodawcy – bok@loando.pl
– ustnie – drogą telefoniczną – za pośrednictwem CC Usługodawcy, rozmowy telefoniczne są nagrywane.

2. W Reklamacji Klient/Użytkownik powinien podać: swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, datę i przyczynę wystąpienia zdarzenia będącego podstawą złożonej Reklamacji, opis zastrzeżenia co Usługi. Reklamacja może zawierać także zgodę na przesłanie odpowiedzi na Reklamację drogą elektroniczną.

3. Usługodawca rozpatruje zgłoszoną reklamację niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania. Do zachowania terminu przez Usługodawcę wystarczy wysłanie odpowiedzi przed jego upływem.

4. W przypadku, w którym z uwagi na złożoność sprawy rozpatrzenie Reklamacji nie będzie możliwe w terminie 30 dni, Usługodawca poinformuje o tym Klienta/Użytkownika wskazując:
– przyczyny braku możliwości dotrzymania terminu 30 dni na rozpatrzenie Reklamacji,
– okoliczności wymagające wyjaśnienia,
– ostateczny termin udzielenia odpowiedzi na Reklamację, który nie może być dłuższy niż 60 dni od dnia otrzymania Reklamacji.

5. O rozpatrzeniu reklamacji Usługodawca poinformuje Klienta/Użytkownika listownie lub za pomocą innego trwałego nośnika informacji. Na wniosek Klienta/ Użytkownika odpowiedź na Reklamację może doręczyć również pocztą elektroniczną.

6. W przypadku niedotrzymania terminu określonego w ust. 4 powyżej, Reklamację uważa się za rozpatrzoną zgodnie z wolą Klienta/Użytkownika.

7. Klient/Użytkownik jako Konsument uprawniony jest do skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji, to jest do:
– zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu,
– wystąpienia z powództwem do sądu powszechnego ze wskazaniem podmiotu, który powinien być pozwany i sądu miejscowo właściwego do rozpoznania sprawy.

8. Reklamacje dotyczące Produktu lub usług Partnera powinny być składane bezpośrednio do Partnera.

XII. Postanowienia końcowe.

1. Regulamin opublikowany w Platformie.

2. Usługodawca jest uprawniony do zmiany Regulaminu w razie:

a. zmiany obowiązujących przepisów prawa w zakresie dotyczącym Usług świadczonych za pośrednictwem Platformy lub ich interpretacji,

b. konieczności dostosowania Regulaminu do wprowadzonych w Platformie zmian w jej funkcjonalności,

c. konieczności sprostowania błędów lub omyłek lub wprowadzenia doprecyzowań.3. Usługodawca powiadomi Użytkownika o każdorazowej zmianie Regulaminu w formie komunikatu przesłanego na adres e-mail podany Usługodawcy przez Użytkownika. Klienci będą związani postanowieniami nowego Regulaminu, o ile nie wypowiedzą umowy o świadczenie Usług w terminie 14 dni od dnia powiadomienia o zmianie Regulaminu. Zmiana Regulaminu nie będzie miała wpływu na treść i warunki Wniosków i Umów o Produkt złożonych/zawartych przez Użytkowników przed zmianą Regulaminu.

4. Działanie Platformy podlega prawu polskiemu. Spory wynikłe z korzystania z Platformy rozstrzygane są przez sąd powszechny właściwy miejscowo i rzeczowo zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

5. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego, Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Ustawy o kredycie konsumenckim, Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, Ustawy prawo telekomunikacyjne.

6. Regulamin obowiązuje od dnia 05.07.2021r

Komunikat o cookies

W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies, które będą zamieszczane w Państwa urządzeniu (komputerze, laptopie, smartfonie). W każdym momencie mogą Państwo dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki internetowej i wyłączyć opcję zapisu plików cookies. Ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi cookies na tej stronie można się zapoznać tutaj